Dutch-Netherlands
Select your language
  • Tractorpulling Bakel
  • Tractorpulling Bakel
  • Tractorpulling Bakel
Huishoudelijk Reglement 2017

Huishoudelijk reglement Tractor Pulling Bakel 2017

 

Algemeen

StichtingTractor PullingBakel beschouwt iedereen als gast.Wij doenons bestom een goedewedstrijdmetgoedevoorzieningen neer tezetten.Wijverwachtendanook dat iedereenzich als gast gedraagt. Teams /personen diezichnaar het oordeel vande organisatie ernstigmisdragenkunnende toegangop hetterrein worden ontzegd.

 

1. Openvuurenvuurwerk zijnverboden.

2. Rokeninalleruimtes is verboden,alsmedeook opdebanenenhetParc-Ferme.

3. Dewedstrijdruimteis verbodentoegangvooronbevoegden.De wedstrijdruimteisalles binnendeafzettinginclusiefbeide banenen hetParc-Ferme.

4. Glas is ophetheleterreinverboden.Tassene.d.worden gecontroleerd bij de toegangscontrole.Mensen die ditniettoestaankunnen geweigerdworden.

5.  Geenalcohol/drank meenemen ophetterreinbinnendetoegangscontrole.Tussen het deelnemersveld en het publiekgedeelte is een fysieke controle op glas, blik en alle manieren om drank mee te nemen richting het publieksgedeelte

6. Verkoopvanwarenmetcommercieelbelangzonder toestemmingvande organisatieis verboden.

7. Aanwijzingenvan deorganisatie, gemeente,politie enbrandweer dienendirectopgevolgd teworden opstraffevanverwijderingvan hetterrein.

8. De organisatieen/ofde beveiligingkan om uwlegitimatiebewijsvragen.Indien u ditniet kunt ofwilttonenkuntuvan hetterrein verwijderd wordenen/ofovergedragen aande politie.

9. Personenonder 18jaar mogengeen alcoholische dranken nuttigen..

10.Drugs enwapens zijnverboden.Iedereen die opdrugs ofwapensbetraptwordt,wordt vastgehoudenen overgedragen aandepolitie.

11.De bewakingsdienst en depolitiehebbenhetrechtom mensen tefouilleren.Bijweigering kandetoegang geweigerd wordenofkunnenmensenvan hetterreinverwijderd worden. Ook kunnenmensenwordenvastgehouden en overgedragen aande politie.

12.Er is stilte tijdens deofficiëleopening.

13.Betredenvanhetterreinis opeigenrisico.

14.De organisatieisniet aansprakelijk voor schadeof diefstal vanmaterialen.

15.Personenonder de 18jaar zonder trekker rijbewijs mogengeenvoertuigbesturen.

16.De maximalesnelheidophetgeheleterreinis10km/uur. Ditgeldtnietvoor deelnemers aandewedstrijd die vastzitten aandesleepwagen.

17.Hetis verbodeneenvoertuigtebesturenen/ofdeel tenemenaan dewedstrijd als men alcoholische drank genuttigd heeft.

18.Er mag geenoliewordengeloosd tenzijdeze deugdelijk wordt opgevangenen

   afgevoerd.

19.Allevoertuigen dienenschoon aantekomen.

20.De aanvang- ensluitingstijden enookdewedstrijdenkunnenaangepastwordenaande weersomstandigheden.

21.Bij afgelasting ofstakingwordtgeengeldteruggegeven.

22.Bezoekers en/of deelnemershebbengeenrechtoprestitutie.

23.Consumptiemunten2017zijn alleen tijdenshetevenement van ditjaar geldig.Zezijn inwisselbaar opvrijdag enzaterdag 1uur na heteindevan dewedstrijd.

24.Organisatiegebruikt hetwettelijk erkendsysteem vanvorderenom,indiennodig, teams/deelnemers van hetterreinteverwijderen.


Parkeerplaatsen

 

Let op, we hebben een nieuwe wedstrijdlocatie; Heidveld 4 te Bakel.

 

Parkeerplaats bezoekers, VIP’s en functionarissen: Bolle Akker Bakel aanhouden, vervolgens de bordjes volgen.

 

Parkeerplaats deelnemers (rennerskwartier): Ravensgat te Bakel aanhouden, vervolgens de bordjes volgen.

 

  1. 1.Er magnietindeauto geslapenworden.
  2. 2.Caravans en Campers zijn niet toegestaan op het rennerskwartier en de parkeerplaatsen.
  3. 3.De organisatieheeftgraagdat‘s nachts alle auto’s vandeparkeerplaatsenafzijn.

Auto’s die er opmaandagnogstaanwordenverwijderd.

 

 

 

 

Dit huishoudelijk reglementkannog gewijzigdworden!


 
Sponsoren
Banner
Banner
Laatste Nieuws