Inschrijfformulier Bakel mei 2019 - Standaard klassen

De ondergetekende verklaart:

1. De organisatie Tractor Pulling Bakel (hierna te noemen organisatie), European Pulling Safety (EPS), al haar organen en medewerkers, functionarissen, commissieleden, de aangesloten organisatoren, overheidsdiensten en vrijwilligers die meewerken aan goedgekeurde EPS-evenementen te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens ondergetekende, diens team en/of vertegenwoordigers voor verliezen of schade van welke aard dan ook -zowel persoonlijke (letsel-)schade, alsook schade aan eigendommen van ondergetekende of diens team- welke mocht ontstaan tijdens deelname aan een Tractor Pulling Bakel evenement. Dit voor zover het niet afgedekt is door een verzekeringspolis.

2. Zich er ten volle van bewust te zijn, dat ondergetekende en/of zijn team bij deelname aan Tractor Pulling Bakel evenement volledig voor eigen rekening en risico rijdt en voor dat rijden en het daarbij gebruikte materieel geheel zelf verantwoordelijk is.

3. De EPS Technische- en Wedstrijdrichtlijnen te kennen en ervoor in te staan dat hij en/of zijn team alsmede de gebruikte voertuigen aan alle daarin vervatte voorschriften voldoen bij deelname aan een Tractor Pulling Bakel-evenement.

4. Uitdrukkelijk te erkennen dat deelname aan een Tractor Pulling Bakel-evenement bij niet inachtneming van het hiervoor onder punt 3 gestelde, gevaar kan opleveren voor deelnemers en/of overige aanwezigen alsmede hun eigendommen.

5. Dat vorenstaande toezeggingen zo ruim en veelomvattend als wettelijk mogelijk is dienen te worden uitgelegd, waarbij deze voor het overige hun volledige geldigheid behouden indien enig onderdeel daarvan niet-verbindend mocht blijken te zijn.

6. Geen bezwaar te hebben tegen publicatie van tijdens Tractor Pulling Bakel evenement gemaakte beelden/foto's alsmede van persoonlijke gegevens zoals bij de organisatie bekend zijn.Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Mobiel nummer
Telefoonnummer
E-mail adres
Merk tractor
Type tractor
Maatschappij van tractorverzekering
Polisnummer van tractorverzekering
Klasse 4.5 ton Standaard ( 4 cil met turbo / 6 cil zonder turbo)
7.0 ton Standaard
9.0 ton Standaard
12.0 ton Standaard
Datum

Ik bevestig het EPS reglement te hebben gelezen.

Let op:

Met het inzenden van het bovenstaande formulier wordt uw inschrijving in ontvangst genomen. U krijgt van ons een email waarin U verzocht wordt het inschrijfgeld € 30,00 over te maken op ons rekeningnummer. De inschrijving is pas bevestigd als het inschrijfgeld is ontvangen.